Služby Božie v 2. nedeľu po Zjavení – 17.1.2021 Batizovce

  1. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
  2. Piesne: ES: 368,559,652 A 18
  3. Biblické texty:  2M 33,17-23; R 12,9-16, J 2,1-11
  4. Kázeň: Mgr. Janka Maťová

Mt 6, 25 – 27. 32 – 34

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? 26 Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27 A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. 34 Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.

Drahí priatelia, bratia a sestry v našom Pánovi!

            Mať rodinu, lepšie povedané mať dobrú rodinu, je v dnešnej dobe veľmi vzácne a cenné. Možno si poviete: veď to je samozrejmé. Ale je to naozaj tak? Dnes už nie je moderné tvoriť rodinu. Mladí ľudia žijú spolu len tak – bez „zbytočného papiera“, majú deti – niekedy sú to moje, tvoje a naše. Keď príde problém, odsťahujú sa, idú k ďalšiemu partnerovi atď. Ľudia sa nechcú viazať, nechcú vytvárať rodinu v pravom slova zmysle, tak ako to ustanovil Pán Boh, ako to pomenúvajú aj štátne zákony či Ústava SR. Rodina je základná organizačná jednotka spoločnosti.

            Čoraz častejšie sa stáva aj to, že niekto síce má rodinu, ale nie je to rodina v pravom slova zmysle. Nie je funkčná, vzťahy sú narušené. Často počúvame o rôznych sporoch, ktoré vznikajú medzi rodičmi a ich deťmi, medzi manželmi navzájom, medzi súrodencami a to už nehovorím o vzdialenejšej rodine. Áno, dovolím si tvrdiť, že mať v dnešnej dobe dobre fungujúcu či zdravú rodinu je naozaj vzácne.

            Táto nedeľa má svoju tému, ktorá je tiež zameraná na rodinu. Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť. Pán Ježiš počas svojho života na zemi venoval veľa času vyučovaniu zástupov, ale tiež aj osobnému kontaktu s ľuďmi. On navštevoval domácnosti, kde Ho pozvali alebo šiel tam, kde vedel, že to je potrebné a prinesie to ovocie. Spomeniem napríklad Máriu a Martu, domácnosť Šimonovu, návštevu u Petra, kde uzdravil jeho svokru, domácnosť predstaveného synagógy, ktorému vzkriesil dcéru, colníka Zachea… Človek, ktorý pocítil Božiu blízkosť, Boží dotyk, prežil premenu od nevery k viere. Deje sa tak preto, že Ježišova a teda Božia prítomnosť posväcuje domácnosť.

            Čo znamená mať posvätenú domácnosť? To nie je len nejaký magický úkon a nič viac. Mať posvätenú domácnosť znamená v prvom rade vpustiť do svojej domácnosti, do svojej rodiny, do svojho života Božieho Syna. Otvoriť Mu svoje srdce, otvoriť Mu dvere na svojom dome a všetko Mu odovzdať. Čo prináša Pán Ježiš do našich domácností a robí ich tak posvätenými? On nám prináša lásku namiesto nenávisti, pokoj namiesto zvady či hádok, odpustenie namiesto  hnevu, slová lásky a úcty namiesto preklínania a zlorečenia.

            Bratia a sestry! Viera v Pána Boha, v Pána Ježiša Krista v nás niečo mení. Príchod Božieho Syna k nám mení náš život, mení naše vzťahy s blížnymi, mení cez nás aj ľudí okolo nás, mení úplne všetko. Ľudia, ktorí sa s Pánom Ježišom stretli, odišli od Neho iní, zmenení k lepšiemu, činili pokánie. Spýtajme sa: zmenil sa v niečom môj život? Stal/a som sa lepším odkedy som spoznal Pána Ježiša? Prestal/a som s tým či oným konkrétnym hriechom, ktorý je v mojom živote? Ak áno, vďaka Pánu Bohu!

            Koniec minulého roka a aj začiatok tohto nového, je opäť poznačený veľkou krízou, ktorá sa každým dňom prehlbuje. Nesmieme sa stretávať, chodiť do zamestnania, ľudia prichádzajú o príjem, poznačuje to mnohé rodiny, finančná kríza robí svoje a samozrejme choroba a smrť je na dennom poriadku. Až nás to napĺňa strachom či obavami o zajtrajšok. Do týchto tmavých dní nám však prinášajú svetlo slová Pána Ježiša, ktoré sme práve počuli: „Nebuďte ustarostení o svoj život…“ Dá sa to vôbec? Veď každý deň je plný obáv a strachu. Ale ako veriaci ľudia, ako veriace kresťanské rodiny a domácnosti máme vo svojom strede Pána Ježiša Krista. On nám prináša istotu a stabilitu aj v tých najťažších chvíľach. Aj keby zlyhalo úplne všetko v tomto svete, aj keby sme prišli o sociálne istoty, aj keby sme boli chorí či bojovali o život… Vždy je s nami Pán Ježiš, ktorý má všetko vo svojich rukách. Vždy je s nami Jeho milosť a láska, ktorá siaha aj za hranice tohto pozemského života a sveta.

            Za príklad bezstarostnosti nám dáva Pán Ježiš vtákov nebeských a poľnú trávu. Oni žijú bez toho, aby sa umárali, čo bude zajtra, bez starostí a obáv. Prečo? Lebo ich živí náš nebeský Otec. V tomto by sme sa im mali podobať. Žiť v dôvere, že sa o nás stará nebeský Otec, Jemu môžeme dôverovať, na Neho sa máme spoliehať. On sa stará o celý svet, všetko udržiava, sýti, zosiela slnko aj dážď na zem, aby vydala úrodu. O čo skôr sa postará o nás, Jeho deti, keď sa stará o nebeské vtáctvo!

            Tým, že sa budeme strachovať o zajtrajší deň, nepomôže to, nepredĺžime svoj život, práve naopak, starosti nás budú umárať a prejaví sa to na našej nálade, našom fyzickom či psychickom zdraví. Pán Ježiš hovorí, že všetky pozemské veci a hodnoty hľadajú pohania, ľudia, ktorí nepoznajú Pána Boha, žijú len pre tento život, majetok, bohatstvo či moc. Áno, potrebujeme mať jedlo, oblečenie, strechu nad hlavou – toto všetko nám Pán Boh dáva, stará sa o nás. Ale nesmieme žiť len pre to a nič viac. Nesmieme upadnúť do každodennej ustarostenosti, pretože nám to uškodí.

            Ako Božie deti máme svoj život vložiť do rúk nášho Pána, Jemu máme úplne dôverovať, že sa o nás postará. Nie, nie je to nejaké šialenstvo, keď si povieme, že sa Pán Boh postará. Práve naopak: je to veľká dôvera v Božiu moc, Božiu lásku či konanie. Skúsme sa viac vkladať do rúk Pána Boha, nespoliehať sa len na svoju múdrosť, šikovnosť, zamestnanie, peniaze a pod. Odovzdajme sa úplne celí, so všetkým, čo máme, so svojimi blízkymi. V dôvere, že náš Pán, ktorý živí nebeské vtáctvo, postará sa aj o nás, pretože sme omnoho vzácnejší ako oni. Pán Boh predsa najlepšie vie, čo všetko potrebujeme a On nám to určite dá.

            Je však potrebné žiť v zmysle slov Pána Ježiša: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ Čo znamenajú tieto slová? Pán Ježiš nás chce vytrhnúť od ustarostenosti o pozemský život, o telo, odev, obuv, svetské starosti a upriamiť náš život a pohľad smerom hore – k nebesám. Tu, na zemi, sme iba hosťami, sme tu chvíľu, ale tam – v Božom kráľovstve – je náš večný domov. Tam máme pripravené miesto, tam nás čaká Pán Ježiš, tam budeme žiť navždy.

            Skutočnosť je však taká, že sme na toto akoby zabudli. Žijeme tu, na zemi, umárame sa, trápime, bojujeme, ale všetok čas alebo jeho väčšinu venujeme tomuto životu. Ale Pán Ježiš chce, aby sme hľadali Božie kráľovstvo! Chce nás pritiahnuť bližšie k sebe, túži po našej prítomnosti, po rozhovoroch s nami v modlitbách, túži byť nami oslavovaný a chválený v piesňach. Chce byť súčasťou našich rozhovorov, slávností, ale aj smútku či bolesti. Túži s nami žiť v každej chvíli a situácii života. Nechce byť niekde v ústraní, len ako železná rezerva pre prípad núdze. Nie! Pán Ježiš chce byť naším Pánom, Spasiteľom, Priateľom, každodenným Sprievodcom, bratia a sestry! Chce žiť s nami v domácnosti ako s nami žijú naši blízki, pod jednou strechou. Chce byť s nami pri stole, keď jeme, pri práci aj oddychu, v zdraví aj chorobe, v škole či zamestnaní, v každej chvíli. Lebo On prišiel, aby nás vrátil späť do raja. Prišiel ako malé dieťa narodené v Betleheme a stal sa naším Spasiteľom svojou strašnou smrťou na kríži. Tým nás opäť navrátil k Pánu Bohu, otvoril nám dvere do Božieho kráľovstva. Odišiel z tejto zeme, aby nám pripravil miesto v nebi. Nie je to úžasné? Stačí tomu uveriť a dôverovať Mu. Tak hľadajme Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko potrebné pre časný život nám náš Pán určite dá. Len Mu dôverujme a na Neho sa vždy spoliehajme! Amen

MODLITBA:

Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že prichádzaš k nám, do našich rodín, do našich domácností a chceš byť s nami. Otvárame Ti dvere a prosíme, aby si vstúpil k nám a prebýval s nami každý deň. Prosíme, daj nám silu hľadať najprv Božie kráľovstvo, žiť vo viere každý deň a dôverovať, že sme v Tvojich rukách. Lebo Ty najlepšie vieš, čo potrebujeme. Aj dnes sa prihovárame a prosíme o všetkých chorých, trpiacich, starých či osamelých, ľudí v núdzi, prosíme o Tvoju blízkosť a požehnanie Ty nás prosíme veď a ochraňuj. Amen

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top