Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov – PIATOK

Nechajte sa premeniť Slovom
„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“ (Ján 15, 3)

Čítania:

5. Mojžišova 30, 11 – 20:

Božie slovo je veľmi blízko Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepochopiteľný ani veľmi vzdialený. Nie je v nebi, aby si mohol povedať: ‚Kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť?‘ Nie je ani za morom, aby si mohol povedať: ‚Kto zájde za more, aby nám ho priniesol a mohli sme ho počuť a plniť?‘ Veď to slovo je veľmi blízko, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy, potom budeš žiť a rozmnožíš sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Ak sa ti však srdce odvráti a nebudeš poslúchať, ak sa dáš zviesť, ak sa budeš klaňať iným bohom a budeš im slúžiť, dnes vám oznamujem, že určite zahyniete, nebudete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáš a ktorú ideš po prechode cez Jordán obsadiť. Dnes volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive aj so svojím potomstvom. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridŕžaj sa ho, pretože od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní, aby si mohol bývať v krajine, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.“

Matúš 5, 1 – 12: Blahoslavení ste

Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. 2 Otvoril ústa a začal ich učiť: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Zamyslenie:

Božie slovo je nám veľmi blízko, je požehnaním a prísľubom šťastia. Ak otvoríme svoje srdce, Boh k nám hovorí a trpezlivo premieňa to, čo v nás odumiera.
Odstraňuje to, čo bráni v raste skutočnému životu, tak ako vinohradník, keď orezáva vinič. Pravidelná meditácia nad biblickým textom, osamote alebo v skupine, mení náš pohľad. Mnohí kresťania sa modlia blahoslavenstvá každý deň. Blahoslavenstvá nám odhaľujú šťastie, ktoré sa ukrýva v tom, čo ešte nie je naplnené; šťastie, ktoré presahuje každé utrpenie: blahoslavení sú tí, ktorých sa dotkol Duch, už nebudú viac zadržiavať svoje slzy, ale nechajú ich prúdiť, a tak dosiahnu útechu. Keďže objavili skrytý prameň v krajine svojho vnútra, rastie v nich hlad po spravodlivosti a smäd po spoločnom angažovaní sa s druhými za pokojný svet. Neustále sme pozývaní, aby sme v našom myslení a činoch obnovovali svoj záväzok k životu. Existujú chvíle, keď už tu a teraz vopred zakúšame požehnanie, ktoré sa naplní na konci časov. Modli sa a pracuj, aby Boh mohol vládnuť. Nech Božie slovo vdýchne život tvojej práci a odpočinku počas celého dňa. Pri všetkom zachovaj vnútorné ticho, aby si tak zostával(a) v Kristovi. Nech ťa naplní duch blahoslavenstiev: radosť, jednoduchosť, milosrdenstvo.

Tieto slová denne recitujú sestry z Komunity v Grandchamp

Modlitba
Milujúci Bože!
Buď zvelebený Bože, náš Otec,
za dar tvojho slova vo Svätom písme.
Buď zvelebený za jeho premieňajúcu moc.
Pomôž nám zvoliť si život a veď nás svojím Duchom,
aby sme mohli zakúsiť šťastie, o ktoré sa tak veľmi chceš s nami podeliť.
Amen.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top