Modlitebná týždeň za jednotu kresťanov: STREDA

STREDA

Vytvárať jedno telo
„Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b)

Čítania:

Kolosanom 3, 12 – 17: Oblečte si milosrdný súcit Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru,
miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!
Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom
tele. A buďte vďační! Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach
Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi.

Ján 13, 1 – 15; 34 – 35: Milujte sa navzájom Bolo pred sviatkami Veľkej noci. Pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a preto, že miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Pri večeri, keď diabol už vložil do srdca Judáša, syna Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí toho, že Otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal si zásteru a opásal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zásterou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Čo ja robím, to ty teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš.“ Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať so mnou podiel.“ Šimon Peter mu povedal: „Pane, teda nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu odpovedal: „Ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy; inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im umyl nohy a obliekol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im: „Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate Učiteľ a Pán, a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“

Zamyslenie

V predvečer svojej smrti si Ježiš pokľakol, aby umyl nohy svojim učeníkom. Vedel, aký je spoločný život náročný a aké je dôležité vzájomné odpustenie
a služba. „Ak ťa neumyjem,“ povedal Petrovi, „nebudeš mať so mnou podiel“. Peter prijal Ježiša pri svojich nohách. Nechal sa umyť. Dotkla sa ho Kristova
pokora a láskavosť, preto neskôr nasledoval jeho príklad a slúžil spoločenstvu veriacich v ranej Cirkvi. Ježiš si želá, aby život a láska prúdili cez nás ako miazga vo viniči, aby kresťanské spoločenstvá vytvorili jedno telo. Ale dnes, tak ako včera, nie je jednoduché žiť spoločne. Často čelíme našim vlastným obmedzeniam. Niekedy nedokážeme milovať tých, ktorí sú nám v spoločenstve, farnosti alebo rodine najbližší. Niekedy sa naše vzťahy úplne prerušia. V Kristovi sme pozvaní obliecť si milosrdný súcit v nespočetných nových začiatkoch. Vedomie, že nás Boh miluje, nás pohýna, aby sme prijali jedni druhých
s našimi silnými i slabými stránkami. Vtedy je Kristus medzi nami. „Hoci nemáš takmer nič, stal si sa tvorcom zmierenia v tajomstve spoločenstva,
ktorým je Kristovo telo, Cirkev? Povzbudzuje ťa spoločné nadšenie; teš sa, že nie si sám – vo všetkom kráčaš cestou spolu so svojimi bratmi a sestrami. S nimi si povolaný uskutočňovať podobenstvo o spoločenstve.“

Pramene Taizé, s. 62
Modlitba
Bože, náš nebeský Otče,
zjavuješ nám svoju lásku prostredníctvom Krista
a prostredníctvom našich bratov a sestier.
Otvor naše srdcia,
aby sme sa dokázali navzájom prijímať
aj s našimi rozdielmi a žiť v odpustení.
Daj, aby sme žili zjednotení v jednom tele,
aby tak vyšiel na svetlo dar, ktorým je každý človek.
Nech sme všetci spolu odrazom živého Krista.
Amen.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top