Domáca pobožnosť – nedeľa po Novom roku

DOMÁCE SLUŽBY BOŽIE V NEDEĽU PO VIANOCIACH

3.1.2021

  1.  Ó Ježiši, Tvoje narodenie, daj nech nám hriešnym slúži na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili, tak žili z Tvojej milosti, napokon prišli pred tvár Tvojej velebnosti. /: Haleluja, sláva Bohu! :/
  2. Piesne: 73, 37, 36, 70
  3. Texty:  4M 13, 25-28 Žid 3, 1-6   L 2, 42-52
  4. Kázeň

Nedeľa po NR

Mt 2, 13 – 18

„Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil. Vstal teda v noci, vzal dieťatko a Jeho matku, odišiel do Egypta a bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho Syna. Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky dietky v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša: Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet.“

Bratia a sestry!

            Dnes ráno som premýšľala nad tým, aké zvláštne dni opäť prichádzajú. Vďaka Pánu Bohu sme prežili Vianočné sviatky, aj keď boli iné ako tie doteraz. Z Božej milosti sme tiež ukončili starý rok a začali sme nový. Plynú prvé dni a my si uvedomujeme, aký ťažký je tento čas. Odhaľuje totiž našu ľudskú bezmocnosť, slabosť a zlyhania. Sme príliš malí a príliš slabí na to, aby sme dokázali niektoré veci zmeniť, aj keď si možno o sebe niekto myslí pravý opak. Ale aj do tejto pochmúrnosti k nám vstupuje sám Pán Boh. Chce k nám hovoriť, chce pôsobiť v našich životoch, aj v tých všedných či ťažkých dňoch.

            Božie slovo, ktoré nám práve znelo, nadväzuje na Vianočný príbeh a trošku predbieha sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, ktorý je ešte len pred nami. Tu sa už hovorí o tom, čo sa dialo po odchode mudrcov od východu. Opäť sa dejú nadprirodzené veci, lebo sám Boh vstupuje do tohto sveta a koná. Priamo zasahuje do života rodiny svojho Syna. Pán Boh vie o nebezpečenstve, ktoré číha od kráľa Herodesa a preto musí opäť priamo zasiahnuť. Tak, ako to urobil už viackrát predtým. Najprv poslal anjela, aby oznámil Márii, že našla milosť u Boha a stane sa matkou Božieho Syna. Potom posiela anjela, aby vo sne vysvetlil Jozefovi, ako to vlastne celé je, že Mária neklame a že to Duch Svätý na ňu zostúpil, že ju  má prijať za manželku. A teraz opäť ďalší sen. Jasná, zrozumiteľná reč: „Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku a uteč do Egypta.“

            Kým Jozef a Mária ani len netušili, čo sa deje v Jeruzaleme, kráľ Herodes samozrejme zistil, že ho mudrci oklamali. A keď sa dlho nevracali, vymyslel niečo hrôzostrašné. Dal príkaz zavraždiť všetky deti v Betleheme a jeho okolí od dvojročných nadol. Preto musel Pán Boh priamo zasiahnuť, aby ochránil svojho Syna, ktorý mal síce zomrieť, ale nie hneď po narodení. Najprv musel vyrásť, zvestovať príchod Božieho kráľovstva a napokon prijať úlohu trpiaceho Božieho služobníka, Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Toto bolo Kristovo poslanie. Nemohol teda zomrieť hneď tam, v Betleheme, ako malé dieťa, len preto, že si to zmysel kráľ Herodes.

            Je úžasné vedieť, že Jozef a Mária boli naozaj poslušní Božiemu hlasu, varovaniu anjela, že dôverovali Pánu Bohu a urobili, čo im prikázal. Hneď v noci vstali, vzali dieťatko a utekali preč do Egypta. Ďaleko z Betlehema, z Judska, až tam, kde nesiahala moc a vláda krvilačného  kráľa Herodesa. Jozef a Mária vedeli, že keď Pán niečo povie, majú to urobiť, lebo On im chce najlepšie. Takto by to malo byť aj v našom živote, bratia a sestry! Pán Boh chce aj nás chrániť, varuje nás veľakrát možno niekedy aj v sne, ale hovorí k nám aj cez rôzne životné udalosti, cez iných ľudí a predovšetkým cez Božie slovo – Jeho list pre nás.

            My dnes už možno nemáme takéto anjelské sny, keď nám Pán Boh priamo povie, čo máme urobiť. Ale máme Bibliu, kde je zjavená celá Božia vôľa pre náš život. V nej je napísané úplne všetko, čo nám Pán Boh chce povedať a čo potrebujeme vedieť, aby sme mohli prežiť požehnaný život. Pán Boh vnukol mocou Ducha Svätého pisateľom Biblie, čo všetko majú zapísať. To On ich viedol, aby zapísali všetko potrebné. Biblia je teda zjavením Božej vôle pre nás, pre všetkých ľudí na celom svete. Pretože Boží Syn sa narodil pre všetkých, prišiel, aby spasil celý svet. Ale….

            Tak, ako v tomto príbehu máme Jozefa a Máriu, ktorí sú poslušní Božiemu vedeniu a hlasu, tak máme na druhej strane kráľa Herodesa. Toho, ktorému záleží len na jeho moci, vláde a tak veľmi sa obáva o svoj trón, že je ochotný kvôli zlikvidovaniu možného konkurenta urobiť hrôzostrašné veci. Tak veľmi sa obával narodeného židovského kráľa, že dal príkaz zabíjať. Viete si to predstaviť? Rozhodnúť o smrti desiatok, stovák detí? Nevieme presne, koľko tých detí bolo, ale každé z nich muselo zomrieť, aby si kráľ naplnil svoj mocenský plán.

            Herodes mal jedinečnú príležitosť spoznať narodeného Kráľa, Spasiteľa, jeho vykladači mu vysvetlili, čo všetko sa píše v Písmach – teda prorokoch. Mohol nad tým premýšľať, mohol niečo vo svojom živote zmeniť. Mohol sa Ježišovi ísť naozaj pokloniť, ako to sľúbil mudrcom, aby ich oklamal. Lenže Herodes mal iný plán – vraždiť. Tento plán aj naplnil. Mnoho plaču a náreku bolo počuť v Ráme, Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, pretože ich niet. Takto to predpovedal prorok Jeremiáš a tak sa to stalo. Matky oplakávali svoje mŕtve deti. Nie jedno, ani dve… Mnoho detí muselo zomrieť. Nielen práve narodené, ale pre istotu až po dvojročné, ako zistil od mudrcov, podľa času zjavenia hviezdy. Mnohé rodiny zasiahla neopísateľná bolesť a žiaľ pre krutosť ich vládcu. Áno, narodenie Spasiteľa, Toho, ktorý priniesol svetu pokoj a mier, spasenie a záchranu, bolo krutosťou kráľa sprevádzané neopísateľnou bolesťou a krvou nevinných detí. Oni predsa za nič nemohli. A predsa museli zaplatiť svojím životom.

            Bratia a sestry! Všetko v tomto svete, aj tá najkrajšia udalosť, ako je radosť z narodenia Božieho Syna a nášho Spasiteľa, môže sa zmeniť na niečo hrozné. Deje sa tak preto, že ten zlý – Boží nepriateľ – nespí. On si nájde nejakého „Herodesa“, ktorému vnukne diabolský vražedný plán. Takýchto Herodesov máme stále okolo seba. Neraz možno ako veriaci ľudia zažívame nejeden útok, osočovanie, priam až nenávisť od ľudí, od ktorých by sme to najmenej čakali. To, čo má priniesť radosť, pokoj, lásku, dokáže niekto iný úplne prekrútiť a urobiť z toho „vražedný útok“ voči nevinným ľuďom. A tak sa potom pýtame: prečo je to tak? Kedy to skončí? Kto zastaví toho zlého Herodesa – či už vtedy alebo aj dnes?

            Vďaka Pánu Bohu za to, že On to urobí. Možno nie hneď, tak ako tomu bolo aj v Betleheme. Krv mnohých musela byť vyliata, ale vieme, že nezostala nepovšimnutá. Pán Boh videl každú slzu rodičov, každú kvapku krvi nevinných obetí vraždy. Pán Boh vidí aj dnes. Nič nezostane nepotrestané, žiadne zlo. On všetko vidí a Jeho spravodlivému súdu to určite neunikne. Tým si môžeme byť istí.

            Dovtedy však buďme poslušní, ako boli aj Jozef a Mária, počúvajme Boží hlas, ktorým sa nám prihovára rôznym spôsobom, najmä však cez Bibliu. Buďme pokorní, poddajme sa Jeho vôli pre náš život. Možno naša cesta tiež neraz vedie cez rôzne ťažkosti, strach, utrpenie či prenasledovanie. Ale predsa len má jasný cieľ: Božie kráľovstvo! Pre tento cieľ sa oplatí, ak treba, aj trpieť. Verme však, že Pán Boh mocne koná a je mocnejší ako aj tí najkrutejší „Herodesovia“ všetkých čias a na celom svete. On nás bezpečne dopraví do „Egypta“, teda mimo moci krutého vládcu, keď Mu budeme dôverovať, keď budeme pokorní a poslušní. A ak predsa príde utrpenie, dá silu ho zvládnuť a raz príde Jeho spravodlivosť. Len sa nebojme a vytrvajme. Dôverujme Mu, že Jeho plán a vôľa sa naplní. Príde čas, keď sa vrátime domov – do raja, ktorý sme stratili, do Božieho kráľovstva. Tešme sa na túto chvíľu stretnutia s naším Kráľom, Spasiteľom a Záchrancom. Amen

MODLITBA: Pane Bože náš, ďakujeme Ti za to, že si mocnejší než čokoľvek a ktokoľvek v tomto svete. Ty máš svoj plán našej záchrany a ten sa naplnil príchodom Pána Ježiša – Jeho narodením aj smrťou. Daj, aby sme Ti dôverovali a boli Ti poslušní tak, ako aj Jozef a Mária, ktorí poslúchali Tvoj hlas, urobili všetko, čo si im prikázal cez anjela. Pane, prosíme, hovor ku nám aj dnes, cez Tvoje slovo, cez ľudí vedených Duchom Svätým, cez konkrétne udalosti či situácie. Nech vieme, že Tvoja vôľa je tá najlepšia pre náš život a raz prídeme tam, k Tebe. Chráň nás pred zákernosťou a krutosťou toho zlého, ktorý nás chce zničiť, bojuje proti Tvojim deťom a nezastaví sa pred ničím. Dokonca ani pred zabíjaním nevinných. Vieme však, že posledné slovo budeš mať Ty – najmocnejší Boh a Pán. A za to Ti aj dnes ďakujeme. Preveď nás cez všetky bolesti, ťažkosti, choroby či trápenia, k požehnaniu, ktoré máš pre nás  pripravené. Aj dnes sa prihovárame za všetkých chorých, trpiacich, smutných, osamelých či opustených. Prosíme o Tvoju blízkosť do ich životov a o to, aby Tvoja láska zohriala všetky studené srdcia. Prosíme tiež o zdravie a silu pre všetkých zdravotníkov, ktorí to majú v týchto dňoch naozaj veľmi ťažké. Pane, vkladáme ich do Tvojich rúk a prosíme, aby si aj cez nich liečil všetkých chorých, aby si konal zázraky uzdravenia. Tiež prosíme, aby sme aj my boli zodpovední, aby sme chránili svoj život ako cenný dar od Teba, aj život našich blízkych. Uč nás prosíme, pokore a zodpovednosti pred Tebou aj pred ľuďmi. Nech sme dobrým príkladom pre iných aj v zodpovednom správaní a ochrane života. Amen Sláva Bohu…

POŽEHNANIE: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého zo všetkými vami Amen

Janka Maťová

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top