Domáca pobožnosť k sviatku Zjavenia sa Krista Pána

  1. Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista
  2. 54, 77, 35, 62
  3. Biblické texty:  Jer 1, 17;  1Pt 3, 18-22 ; L 11, 29-32
  4. Kázeň: Mgr. Janka Maťová

Iz 60, 1 – 3

„Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vzchádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.“

Drahí bratia a sestry!

            Vianočné sviatky sa nám chýlia k svojmu koncu a dnes máme sviatok Zjavenia Krista Pána, ktorý nám pripomína to, čo sa udialo po narodení Pána Ježiša. Dnešný deň nám pripomína, že sa narodenému Božiemu Synovi prichádzajú pokloniť nielen ľudia z Betlehema a okolia – teda pôvodom židia, ale že správu o narodení svojho Syna dal nebeský Otec na vedomie aj pohanským národom.

            Dnešný sviatok nám chce pripomenúť, že Boží Syn sa narodil pre celý svet, prišiel pre všetkých ľudí bez rozdielu, aby spásu priniesol všetkým.

            Veľmi výstižne to opísal už prorok Izaiáš, ktorého slová sme práve počuli. „Tma kryje zem a temnota národy…“  Izaiáš tu nehovorí o tme, ktorá nastane každú noc, keď zájde slnko. Tma, ktorá kryje zem, je vlastne duchovná tma. Ľudia a celé národy nepoznajú skutočného, pravého Boha. Mnohí žili a žijú aj dnes v duchovnej temnote, blúdia v tme kadečoho a nenachádzajú svetlo, aj keď sa snažia zo všetkých síl. Mnohí vtedy a aj dnes veria hocičomu a hocikomu, vytvárajú si tých najrôznejších bohov, ktorým slúžia, o ktorých si myslia, že ich zachránia, spasia.

            Dnešný sviatok Zjavenia Krista Pána nám hovorí o tom, že prišlo pravé svetlo, ktoré má  moc presvietiť aj tú najväčšiu tmu. Úžasné je, že toto SVETLO nepochádza zdola, od ľudí, ale prichádza zhora – od Hospodina. Prichádza Svetlo – Pán Ježiš, ktorý chce a má moc presvietiť aj tú najväčšiu tmu hriechu, temnotu, v ktorej my, ľudia žijeme.

TMA a SVETLO – protiklady. Niekto múdry raz povedal, že tma vlastne neexistuje, že je nedostatkom svetla. Tam, kde je nedostatok Božieho svetla, prichádza tma, temnota, beznádej a zúfalstvo. A naopak, keď do tmy vstúpi svetlo, tma sa stráca. A toto je radostná správa. V našom živote neraz pociťujeme práve tú tmu, hriech či svoju nehodnosť a nedokonalosť pred Pánom Bohom. Ale príchodom Pána Ježiša do nášho života prichádza skutočné svetlo a tma sa stráca. Nie je to úžasná správa pre nás všetkých? Už nemusíme žiť v tme, ale svieti nám a v nás Kristus – narodený Spasiteľ, ktorý presvieti aj tú najväčšiu a najčernejšiu tmu!

Aj Izaiáš vyzýva: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou.“ Tieto slová sú adresované Sionu – Božiemu vrchu, mestu a teda aj nám všetkým. Tiež sme Božím vyvoleným ľudom, v Pánovi Ježišovi si nás vyvolil, stali sme sa Jeho deťmi, Jemu patríme. Preto sa máme aj my dnes radovať. Máme povstať zo svojho hriechu, z tmy, z neistoty, biedy, zúfalstva či beznádeje a máme sa zaskvieť. Tu si predstavujem niečo nádherné, trblietavé, žiarivé – možno nejaký nádherný diamant alebo silné svetlo, ktoré keď sa zapáli, tak rozžiari celú miestnosť. Áno, keď v nás zažiari narodený Pán Ježiš svojím svetlom, budeme sa aj my skvieť ako ten najcennejší diamant, žiariť silnejšie ako tá najsilnejšia lampa. Nie však my, ale Kristus v nás. To ON – pravé SVETLO nás prežiari, presvieti. Z toho sa máme aj dnes radovať. Tma, ktorá kryje zem,  ktorá bola aj v nás, sa rozplynula príchodom Pána Ježiša do nášho života. Ako veriaci ľudia Mu za to máme dnes ďakovať a oslavovať HO.

Jas hviezdy, ktorá sa zjavila nad Betlehemom, kde sa Pán Ježiš narodil, videli nielen v blízkom okolí, ale aj na východe, odkiaľ prišli mudrci, ktorých si dnes pripomíname. Títo mužovia študovali, skúmali, hľadali, bádali, čo je nové na oblohe a zistili, že sa udialo niečo mimoriadne, čo sa nestáva len tak, každý deň. Zažiarila hviezda, ktorá zvestovala narodenie Kráľa – to oni ako vzdelaní ľudia vedeli. Preto neváhali a vydali sa na cestu,  aby Toho mimoriadneho Kráľa našli a vzdali Mu úctu, ktorá Mu patrí. Možno ani len netušili, že to je Boží Syn, Spasiteľ sveta. Predsa len ich niečo k Nemu priťahovalo. Svetlo, ktoré žiarilo tak jasne… 

Bratia a sestry! Dnešný sviatok nás nechce upriamiť len na mudrcov od východu, na ich cestu či dary, ktoré priniesli. Chce nás upriamiť na narodeného Pána Ježiša, ktorý svietil tak jasne, že presvietil nielen Boží vyvolený židovský národ, ale Jeho svetlo vystačilo aj pre všetky ostatné národy – aj tie pohanské, jednoducho pre celý svet a aj dnes pre nás. Kristus svieti a žiari a chce osvietiť aj nás. Preto sa dnes zamyslime nad tým, či sme dovolili Jeho svetlu, aby v nás zasvietilo. Či sme otvorili srdce Božiemu Synovi, či v Neho skutočne veríme. Je On aj Tvojím Spasiteľom a Záchrancom? Dovolil/a si Mu, aby Ťa spasil pre večnosť? Si ochotný/á ísť k Nemu, vydať sa možno na ďalekú a strastiplnú cestu, ale s úžasným cieľom: stretnutím s Božím Synom? Na túto cestu sa oplatí nastúpiť hneď, práve dnes, neodkladať to na zajtra, na lepšie časy, na starobu či na ďalšie Vianoce. Dnes nás pozýva Pán Ježiš, aby sme k Nemu prišli a dovolili Mu, aby presvietil tmu v nás Jeho svetlom.

Mudrci od východu sa Mu poklonili a priniesli Mu kráľovské dary – teda dary, ktoré boli v tej dobe hodné narodeného kráľa. Skutočným darom však neboli ich dary, ale bol ním On sám – Pán Ježiš. To ON je darom od Boha, ktorému sa nevyrovná nič, ani ten najluxusnejší dar. A čo Mu prinesieme my? Sú to naše cennosti, peniaze, tituly, majetok, zručnosti alebo čo Mu chceme dať my? Čo je hodné Božieho Syna? NIČ v tomto svete! Máme k Nemu prísť takí, akí sme, s prázdnymi rukami, ale priniesť to najcennejšie: svoje srdce, svoj život. Nič viac nemáme a nič viac Mu nemôžeme dať. Dajme Mu svoje srdce a prosme Ho, aby nás prežiaril Jeho svetlom. Neváhajme už ani chvíľu a poďme k Nemu, pokľaknime pred Ním a odovzdajme sa Mu úplne celí, celý svoj život. Tak povstaňme a zaskvejme sa príchodom Božieho Syna k nám. Amen

MODLITBA:

Pane Ježiši, náš narodený Spasiteľ, ďakujeme Ti za to, že Tvoje svetlo žiari tak jasne, že ho môžeme vidieť a cítiť aj my v našich životoch. Ďakujeme Ti, že si prišiel, aby si presvietil všetku tmu tohto sveta, všetku biedu, hriech, zlo, beznádej a zúfalstvo. Ďakujeme aj za tieto Vianočné sviatky, kedy sme si mohli pripomenúť, že si Božím darom pre nás a že nám chceš svietiť v živote. Prinášame Ti svoje srdcia, svoj život, lebo nemáme nič viac, čo by bolo hodné Božieho Syna. Prosíme, prijmi nás, presvieť naše životy, prebývaj v nás ako náš Pán a Spasiteľ. Nielen počas sviatkov, ale každý deň, aj v realite života, ktorý je niekedy veľmi ťažký. My sa však chceme skvieť v Tvojom svetle, pretože Ty sám nám svietiš a už sa nemusíme ničoho báť. Amen

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top