Domáca pobožnosť k 1. nedeli po Zjavení

Slovo Božie v 1. nedeľu po Zjavení

  1. Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista
  2. 71, 590, 49, 644
  3. Biblické texty:  Joz 3, 5-11.17;  R 12, 1-5;  Mt 3, 13-17
  4. Kázeň: Mgr. Miroslav Maťo 

                                    Mk 1,9-11

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján Ho pokrstil v Jordáne. 10 A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a Ducha, ktorý zostupoval na Neho ako holubica; 11 a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo.

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Po sviatku Zjavenia sa Krista Pána, prichádzajú nedele, ktoré nesú v sebe prívlastok tohto sviatku. Sú to nedele po Zjavení. Počet týchto nedieľ nie je stály, vždy to závisí od toho, v akom termíne nám vychádzajú sviatky Veľkej noci. Keďže ani sviatok Veľkej noci nemá fixný termín, je závislí od konkrétnych faktorov: termín veľkonočnej nedele sa určuje tak, že  je to vždy prvá nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca. A keďže prvý jarný spln môže byť už koncom marca, ale aj v druhej polovici apríla, tak podľa toho je aj počet nedieľ po Zjavení v rozsahu 2-6.

Prvá spomedzi týchto nedieľ po Zjavení je nedeľa, ktorú nazývame tiež nedeľou kresťanskej misie. Zvyčajne je to príležitosť, keď si spoločne chceme po zvestovaní radostných udalostí narodenia sa Božieho Syna, uvedomovať svoju úlohu kresťanskej misie v tomto svete. Ide o úlohu vnútornú, ale aj vonkajšiu. Lebo je to čas, keď si sami potrebujeme uvedomiť, že dar, ktorý sme dostali v podobe Božieho Syna a viery v Neho, nemôže byť len naším súkromným tajomstvom, ale musíme ho vnímať ako dar, s ktorým je potrebné sa podeliť. V podstate to znamená, že každý človek, kto si vierou uvedomuje dôležitosť daru, ktorá je zjavením Božej lásky, ten človek dostáva s poznaním daru aj úlohu. Tou úlohou je: oboznámiť ľudí vo svojou okolí o úžasnom Božom diele záchrany človeka skrze Ježiša Krista. Tak sa každý, úprimne veriaci človek, stáva zároveň aj misijným pracovníkom. Samozrejme, že Pán Boh nikoho do ničoho netlačí a nevnucuje mu túto úlohu, ale ak dokážeme v plnosti srdca obsiahnuť radosť, ktorá plynie z tohto diela záchrany, tak to automaticky vedie veriaceho človeka k radostnej zvesti o tomto diele. Čo teda je obsahom radostnej zvesti a aké dielo Pán Boh začal tým, že poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista?

Markovo evanjelium, v ktorom je opis udalosti krstu Pána Ježiša hovorí, že potom, ako Ježiš vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené. Keď sa niekde v Božom slove hovorí o tom, že sa nebesá roztvoria, znamená to, že vtedy Boh prehovorí do tohto sveta. V tomto prípade prehovoril a definitívne urobil najdôležitejší krok pre záchranu človeka od hriechu a smrti večnej. Toto dielo začína krstom a tak by to malo byť aj pri nás. Krstom začína dielo záchrany. Jedinečný výjav udalosti Ježišovho krstu je výnimočným zjavením sa celej Trojice: Otca, Syna i Ducha Svätého – a toto sa deje na začiatku pri krste. Možno nás niekedy zamestnáva otázka krstu, že kedy je krst vhodné prislúžiť, kedy by mal byť človek pokrstený?  Niektorí tvrdia, že by to malo byť po tom, ako uveríme, že človek musí byť pripravený a hodný prijať sviatosť krstu, vtedy je krst účinný. Ale krst nie je závislý od viery človeka, krst si nemožno zaslúžiť, krst je dar, dar od Boha a krst je pravý vtedy, keď spĺňa dva predpoklady: keď je tam voda a Božie slovo. Krst teda nie je podmienený mojou vierou. Martin Luther hovorí o krste svätom a prirovnáva ho k zlatu vo svojom Veľkom katechizme. Hovorí: Zlato zostáva zlatom, i keď ho nosí hriešna a nehanebná pobehlica. Krstu teda hodnotu nedáva moja viera. Krst má hodnotu, lebo je to Boží dar. Krst je zároveň nutný k spáse. Ježiš Nikodémovi pri ich stretnutí zdôrazňuje: ak sa niekto nenarodí z vody… nevojde do kráľovstva Božieho. (J 3,5). Či by sme takýto vzácny poklad mali právo odoprieť dieťaťu?

V príbehu Ježišovho krstu opísaného v Markovom evanjeliu vidíme, že po krste sa otvára nebo a Ján Krstiteľ vidí Ducha, ktorý zostupuje ako holubica. Toto je obraz, hoci aj v chrámoch býva Duch Svätý zobrazený ako holubica, ale dôležité v tomto prípade je aj to slovo: ako holubica. Je to vyjadrenie krásneho obrazu úlohy Ducha Svätého. Aj v Starej Zmluve sa o Božom Duchu hovorí podobne: A Duch Boží vznášal sa nad vodami. (1M 1,2). To slovo vznášať sa možno z pôvodného textu prekladať a chápať ako rozprestrieť krídla na ochranu. Podobne ako, keď sa vták vznáša nad svojím hniezdom a svojimi rozprestretými krídlami chráni svoje mláďatá. A toto sa deje aj v udalosti krstu. Toto je úlohou Ducha Svätého. Či to nie je krásne uvedomenie si toho, čo sa deje v krste, ale aj toho, čo vlastne Pán Boh koná skrze svojho Ducha? Rozprestiera svoje krídla nad nami. Viete prečo rozprestiera nad nami krídla? Nuž preto lebo je to dobrý Boh, milujúci Boh. A On zosiela svojho Syna do tohto sveta, aby nás zachránil – to je jedinečný príklad, keď sa nebesia otvárajú a Boh takto prehovorí k nám. Ak toto dokážeme precítiť, tak zrazu zistíme, že život, ktorý máme je tiež dar. A ten dar, ktorý sme dostali sa dá prežiť zmysluplne a nádherne. Nielen tak, že bude vyplnený materiálnym požehnaním, ale predovšetkým duchovným požehnaním. Lebo bez duchovného požehnania nám nebude stačiť ani celý svet a jeho bohatstvo na to, aby sme boli šťastní a naopak, ak máme duchovné požehnanie, tak aj to málo čo máme, aj o to sa dokážeme podeliť. Áno, znie to ako paradox, ale skúsenosť veriaceho človeka to potvrdzuje. Ak človek toto spozná a v srdci prežije deje sa ten druhý predpoklad k spáse: ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva nebeského. (J 3,5). To požehnanie, Božie požehnanie sa neobmedzuje len na túto časnosť. Božie požehnanie a Božia ochrana sa vzťahuje aj na večnosť.

Táto dnešná nedeľa nás teda drahí bratia a sestry chce naučiť, že svoj život máme prežívať ako jednu úžasnú príležitosť a krásne dobrodružstvo, pri ktorom nás Pán Boh sprevádza, požehnáva a ochraňuje. Znova a znova k nám hovorí a dáva nové príležitosti prežiť už túto časnosť v radosti. A to bez ohľadu na podmienky v akých sa práve nachádzame. To znamená, že už tento život má byť takou prípravou na večnosť a teda aj pozitívnou aktivitou v tomto svete, aby ako sa modlíme: bolo už tu na zemi tak, ako v nebi. Princípy kráľovstva Božieho ako sú: láska, spravodlivosť, milosrdenstvo sa musia prelamovať aj do tohto sveta. A to sa má diať skrze nás, keď sa necháme Duchom Božím premieňať a Ním viesť. Toto je znovunarodenie sa z Ducha. A vtedy sa život zmení a my začneme lepšie chápať jeho zmysel.

V jednom príbehu sa hovorí o mužovi, ktorý prišiel na tržnicu kupovať osla. Keď prišiel k predajcovi, začal si postupne prezerať oslíkov, ktorých tam mal. Ale ani s jedným nebol spokojný. Keď už dlho prezeral a nič si nevybral, pristúpil k nemu predajca a pýta sa ho, ako mu môže pomôcť, čo to vlastne hľadá? Tento kupec hovorí: chcem oslíka, ktorý bude mať taký chvost ako páv, lebo viete, že páví chvost je niečo nádherné. Tak by bolo krásne, keby na tomto ťažnom zvierati mohlo byť niečo krásne – hodil by sa mu páví chvost. Predajca sa zasmial a zvláštne pozrel na tohto kupca. Myslíte to vážne? Veď také niečo nie je možné!

Tento príbeh je obrazom života bez Boha na svete, keď si myslíme, že môžeme prežiť požehnaný, zmysluplný a skutočne krásny život bez Boha a pritom zároveň čakať, že po smrti príde konečne pokoj a radosť, teda krásny koniec. Tak ako ten kupec, ktorý si myslel, že je možné mať osla s pávím chvostom. Život bez Boha a nerešpektovania Jeho vôle, ale zároveň krásny a večný život v nebi: to však nijako nejde dokopy. Ak chceš mať páví chvost, musíš byť pávom. Ak chceš mať večný život v nebi, musíš už tu na zemi žiť život nebešťana – obyvateľa kráľovstva Božieho.

Určite nie je ľahké v podmienkach tohto sveta a zároveň v hriešnom tele plniť Božiu vôľu. A keď sa pozrieme vôkol seba, hneď by sme našli množstvo argumentov a dôkazov o tom, že aj tí, ktorí by mali byť príkladmi, aj na tých by sme niečo dokázali nájsť. Ale aj vtedy by sme sa mali pýtať v prvom rade samých seba: som ja azda ten, ktorý by som mohol dvihnúť kameň? Či neplatí to Ježišovo, kto je bez viny nech prvý hodí kameňom? Nikto nie je dokonalý! No ani napriek tomu vzdať  sa a rezignovať nie je správna cesta a práve ten Duch, ktorý rozprestiera svoje krídla, je Tým, ktorý pomáha. Pomáha mi bojovať s hriechom, dvíha ma keď padám, očisťuje, keď sa umažem. Nie, nie som dokonalý, ale s pomocou Ducha sa o to snažím. A tento zápas začína pri krste a je potrebné, aby tento zápas mohol začať aj pri tvojom dieťati, synovi, dcére, manželke, manželovi, otcovi, matke, bratovi, susedovi, dokonca aj pri tvojom nepriateľovi. Aby sa tak ale mohlo stať, musíš hovoriť o nekonečnej Božej láske, o Božej milosti a o diele záchrany človeka skrze Pána JK. Ak tak urobíš, si misijný pracovník, si ten, ktorý počuje Pánove vyslanie: choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Ak počuješ toto pozvanie, dostal si úžasný dar. Nesmieš ho zakopať, ale musíš sa oň podeliť. Nech Ti Pán svojim Svätým Duchom v tom pomáha. Amen

MODLITBA: Ďakujeme Ti drahý Bože, že môžeme poznať, že svoju ochranu rozprestieraš nad týmto svetom. Chrániš nás svojím Duchom Svätým. Prosíme Ťa o dar viery, ale aj o to, aby sme zvesť o Tebe prinášali celému svetu. Amen

PRÍHOVORNÉ MODLITBY:

Obraciame sa k Tebe dobrý Bože spolu s rodinou stojacou nad čerstvým hrobom svojho milovaného a nášho spolubrata Jána Gája, ktorého si si povolal k sebe do večnosti. Ďakujeme za jeho život, za všetko požehnanie, ktoré si mu doprial v tejto časnosti, no predovšetkým  za vieru, v ktorej mohol žiť. Veríme, že táto viera stala sa mu záchranou pre večnosť. Prosíme preto dnes za rodinu, aby si ich potešil svojou mocou a prítomnosťou. Vlej im do srdca nádej života večného a veď aj ich kroky tak, aby dosahovali večný život a spasenie.

Svojou milosťou zaplň srdcia aj tých, ktorí spomínajú na svojich drahých pri 5. výročí od smrti mamy a 30. výročí smrti otca. Daj im silu vždy sa spoliehať na Tvoje zasľúbenia. Nech tie im prinášajú útechu aj pri spomienke na tých, ktorých už nemajú pri sebe tu v časnosti. Je to tvoja láska, ktorá dokáže vliať do srdca nádej, ktorou ani smrť neotrasie. Posilňuj ich tak vo viere vo večný život a daj istotu, že ak vo viere budeme kráčať dočkáme sa nového domova v nebesiach. Amen

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top